QOLA

تاج الدین آوجی از علماء دوره سلطنت الجایتو

تاج الدین . (اِخ ) آوجی از – نسخه چاپی | پارسی ویکی

معنی تاج الدین : تاج الدین . [ جُدْ دی ] (اِخ ) آوجی از علماء دوران سلطنت الجایتو بود:… در میان اشخاص معروفی که در عهد الجایتو مقتول شدند… تاج الدین آوجی است که شیعه ٔ …

معنی تاج الدین | لغت نامه دهخدا | پارسی ویکی

[ جُدْ دی ] (اِخ ) آوجی از علماء دوران سلطنت الجایتو بود: … در میان اشخاص معروفی که در عهد الجایتو مقتول شدند… تاج الدین آوجی است که شیعه ٔ متعصبی بود و کوشش بسیار …

معنی تاج الدین – لغت‌نامه دهخدا – لام تا کام

تاج الدین . [ جُدْ دی ] (اِخ ) آوجی از علماء دوران سلطنت الجایتو بود:… در میان اشخاص معروفی که در عهد الجایتو مقتول شدند… تاج الدین آوجی.

اولجایتو – ويکی شيعه

۷۱۶ق)، از فرمانروایان سلسله … اولجایتو در طول دوره حکومت خود، چندان درگیر جنگ و سرکوب شورش‌ها نبوده است؛ از … از علما و دانشمندان از جمله نظام الدین عبدالملک، عبدالرحمان حکیم تستری،محقق حلی … امیر طرمطاز (ترمتاس) و تاج الدین آوجی(آوی)، دانشمند شیعی، اولجایتو را به مذهب …

دریافت مقاله – پرتال جامع علوم انسانی

شافعی مذهب … حضور سید تاج الدین آوجی و بعضی از علمای شیعه در دربار … علما و طلاب شیعه گشت.

علماي زنجان – عالمي که پادشاه مغول را شيعه کرد چه کسي بود …

2خواجه سعد الدين ساوجي و سيد تاج الدين آوجي

زندگينامه خواجه نصيرالدين طوسي – مرکز پژوهش های صدا و سیما

همين اندازه كافي است كه گفته شود هلاكو، خواجه نصير الدين طوسيِ شيعه را به وزارت و … در زمان الجايتو، شيعيان بيش از هر دوره ديگري آزادي عمل داشتند؛ زيرا وي مدتي پس … براي تقرب ذهني پادشاه مثل از خود آورد كه سلطنت از اجداد و اقارب خويش به ارث برده است. … سعد الدين آوجي و سيد تاج الدين آوي از حاميان علما و فقهاي شيعه به شمار مي آمدند.

جست‌وجوی الجایتو

[ جُدْ دی ] (اِخ ) آوجی از علماء دوران سلطنت الجایتو بود:… در میان اشخاص معروفی که در عهد الجایتو مقتول شدند… تاج الدین آوجی است که شیعه ٔ متعصبی بود و کوشش بسیار …

جست‌وجوی بذیل

[ جُدْ دی ] (اِخ ) آوجی از علماء دوران سلطنت الجایتو بود:… در میان اشخاص معروفی که در عهد الجایتو مقتول شدند… تاج الدین آوجی است که شیعه ٔ متعصبی بود و کوشش بسیار …

فصلنامه تاريخ اسلام – کتابخانه الکترونیکی شیعه

ﮐﻪ در دوره. ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﺟـﺪى وﻗـﻒ. در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ، ﮐﺘﺎب. ﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎ و ﻣﻮﺿـﻮع. ﺗﻌﻠﯿم و ﺗﻌﻠم … آن ﺟﺎ رﻓﺖ و ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻠﻤـﺎ و. ﻓﻘﻬﺎى ﺷـﻬﺮ و … ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷک وارد دﺳـﺘﮕﺎه ﺳـﻠﻄﻨﺘﯽ ﺷـﺪ و در. زﻣﺎن ﮔﯿﺨﺎﺗﻮ ﺑﻪ … ﺧﻮاﺟﻪ رﺷـﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ در زﻣـﺎن اﻟﺠـﺎﯾﺘﻮ ﺑـﻪ. وزارت رﺳﯿﺪ، … اﻟﺪﯾﻦ. را ﺑﻪ اوﻟﺠﺎﯾﺘﻮ ﺗﻘﺪﯾم ﮐﺮد. 38. ﻫم. ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻌﺪاﻟﺪﯾﻦ ﺳﺎوﺟﯽ ﺑﻪ وزارت رﺳـﯿﺪ و. ﺳﯿﺪ ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ آوﺟﯽ از ﺳـﻮى ﺳـﻠﻄﺎن، ﻣﻘـﺎم. ﻧﻘﺎ …

گرایش ایرانیان به تشیع در عصر ایلخانان

علاوه بر این که علمای دین به مذاهب مختلفی گرایش داشته اند، به دسته های گوناگونی نیز … در این بین همکاری شیعیان با مغول مطرح است; چرا که از سویی علما و دانشمندان … از منابع مهم دوره ایلخانان می باشند;. ب. … در این میان، شیعیان نیز بیکار نماندند و افرادی مانند خواجه سعد الدین ساوجی و سید تاج الدین آوجی و امیرطرمطاز …

محمد خدابنده اولجایتو – ویکی فقه

دسامبر … جانشین‌ او تاج‌الدین‌ علیشاه‌ که‌ مقرب‌ ایلخان‌ بود و با رشیدالدین‌ نیز روابط حسنه‌ داشت‌، … سپس‌ امیر طرمطاز (ترمتاس‌) و تاج‌الدین‌ آوجی‌ (آوی‌)، دانشمند شیعی‌، اولجایتو را به‌ مذهب‌ … (۱۱) جوادی‌، حسن‌، «ایران‌ از دیده سیاحان‌ اروپایی‌ در دوره ایلخانان‌»، بررسیهای‌ …

تاج‌الدین آوی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تاج‌الدین ابوالفضل محمد آوی مشهور به علامه تاج‌الدین آوی عالم و فقیه شیعه اهل ایران در قرن هفتم و هشتم هجری قمری بوده‌است. زندگی‌نامه[ویرایش]. تاج‌الدین آوی در روستای آوه …

اصل مقاله 953.06 K

سلطان محمد الجایتو نخستین ایلخان ماول بود که رسماً مذهب شیعه امامی اختیار کرد. ایان. حادثه در تاریخ … در این دوره بود که شیعیان به طور روز افزون و بیش از گذشاته … )قاشانی،. 5948. : 566. ( الجایتو هم. چنین باا حمایات از. علما و مبل. اان مذهب شیعه، دست آن … تاج. الدین آوجی شیعی را به ایلخان معرفای. کرد. او در سال). 763. ( طی یک مناظره نرام.

فرهیختگان پیشکسوتان گذشته حال آینده ساوه

طایفه ولی یاری دردوره درخشان سلطنت شاه اسماعیل صفوی از اردوباد به نواحی شهرستان ساوه مهاجرت کرده اند. … الدین آوجی. تاج الدین آوجی از علماء دوره سلطنت الجایتو بود …

ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻗﻒ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺸﻴﻊ در ﻋﺼﺮ اﻳﻠﺨﺎﻧﺎن 151

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺸﻴﻊ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻴﻌﻲ در دوره اﻳﻠﺨﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺑـﻮده اﺳـﺖ؟ و ﻓﺮﺿـﻴﻪ اراﺋـﻪ … وي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﻚ وارد دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﺷﺪ و در زﻣﺎن ﮔﻴﺨﺎﺗﻮ ﺑﻪ وزارت دﻳﻮاﻧﻲ رﺳﻴﺪ و. ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻬﻤﻲ ﮔﺮدﻳﺪ . ١٨ … ﺧﻮاﺟﻪ رﺷﻴﺪاﻟﺪﻳﻦ در زﻣﺎن اﻟﺠﺎﻳﺘﻮ ﺑﻪ وزارت رﺳﻴﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﻌﺪاﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎوﺟﻲ. ﻣـﺮد … ﺳـﺒﻴﻞ ﻛﺎﻓـﻪ ﻋﻠﻤـﺎ و ﻓﻘﻬـﺎ و ﺳـﺎﻛﻨﺎن آن … ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻌﺪاﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎوﺟﻲ ﺑﻪ وزارت رﺳﻴﺪ و ﺳﻴﺪ ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ آوﺟـﻲ از ﺳـﻮي ﺳـﻠﻄﺎن،.

خواجه رشید الدین فضل الله همدانی – YJC

… است که فاصله زمانی آن از آغاز خلقت انسان تا اواخر دوره ایلخانی را در بر می‌گیرد. … یک باب آن شامل تاریخ سلطنت الجایتو و شرح و بسط حوادث زمان ایلخانی او و باب دوم در … او حتی در ذکر ماجرای اعدام سید تاج الدین آوجی خواجه را به نیرنگ در … او به کارگزاران خودش، دستور پرداخت صله و پاداش به علما و سادات را صادر کرده و …

تشيع آذربايجان، مبناي وحدت ملي درايران نوشته محمد رضایی

دورة اول از ورود اسلام تا سقوط عباسيان، دورة دوم از انتخاب آذربايجان به مركز حكومت … [40] در گرايش غازان به تشيع علاوه بر ملاحظات سياسي و فردي برخي علما و … [45] در همين زمان سيد تاج الدين آوجي[46] با برخي علماي شيعه در سلطانيه به حضور وي رسيده … [93] شيخ جمال الدين مطهر در عهد الجايتو، با پسر خود، فخرالمحقّقين، به « سلطانيه» آمد …

سير تكاملي ابعاد اجتماعي ولايت فقيه از دوران مغول تا مشروطه …

لازم به ياد‌آوري است كه ورود علما به دستگاه مغول يا بعدها در صفويه از باب همكاري با … از اين‌رو، مشخصات و رنگ ايراني، سلطنت غازان از لحاظ اعتقاد به اسلام بدون … و مولانا نظام الدين عبد الملك و مولانا نور الدين تستري و مولانا عضد الدين آوجي و … در دوره قاجاريه، هرچند آقا محمدخان قاجار رسماً «در زمان‏تاج‏گذاري شمشير به كمر …

عنوان مقاله :چگونگي اسلام آوردن مغولان در ايران علي بلاش آبادي …

… (غازان خان) ، غازان خان و دوستي اهل بيت (ع) ، سلطنت اولجايتو ، نفوذ علما در دوره اولجايتو و گرايش او به مذهب تشيع .در ادامه … الجايتو» و تشيع امامى در ايران … يكي از علماي همراه او به نام سيد تاج الدين آوجي در تلاش براي شيعه كردن او به تكاپو افتاده بود.

تاج‌الدین معنی – واژه – Vajje

آوجی از علماء دوران سلطنت الجایتو بود: … در میان اشخاص معروفی که در عهد الجایتو مقتول شدند… تاج الدین آوجی است که شیعه متعصبی بود و کوشش بسیار می نمود که …

كدام يك از دانشمندان بزرگ شيعه در گسترش تشيع نقش داشته …

اما با مطالعه تاريخ نقش عده اي از علما قدري برجسته تر به نظر مي رسد، آنان كه با درك … الجايتو (كه به سلطان محمد خدابنده تغيير نام داد) به راهنمايي تاج الدين آوجي و جمال … دوره تسلط مغولان صدمات شديدي را بر قسمت بزرگي از جهان اسلام تحميل كرده بود، در …

سید تاج‌الدین محمد آوی – ویکی حج

سید تاج‌الدین محمد آوی یا آوجی (م.۷۱۱ق)، فرزند مجدالدین حسین و از نوادگان امام سجاد(ع) است. او تحصیل کرده نجف و از عالمان و سخنوران سرشناس دوره خود بود. وی در شیعه شدن … الجایتو قانع شده و به ریختن خون او راضی شد. برخی، دلیل …

ادامه – کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران

دورة اول از ورود اسلام تا سقوط عباسيان، دورة دوم از انتخاب آذربايجان به مرکز … در گرايش غازان به تشيع علاوه بر ملاحظات سياسي و فردي برخي علما و اطرافيان وي … در همين زمان سيد تاج الدين آوجي با برخي علماي شيعه در سلطانيه به حضور وي … پيوستن شيخ جنيد به اوزن حسن آق قويونلو و وصلت با خانواده سلطنتي افق …

جست‌وجوی محرص

[ جُدْ دی ] (اِخ ) آوجی از علماء دوران سلطنت الجایتو بود:… در میان اشخاص معروفی که در عهد الجایتو مقتول شدند… تاج الدین آوجی است که شیعه ٔ متعصبی بود و کوشش بسیار …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر