QOLA

باقی روز هشتم ، زاغ مقلدی دروغین

حافظ – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مطابق تقویم رسمی ایران این روز روز بزرگداشت حافظ نامیده شده‌است. … از سوی دیگر، با افول قصیده در سده‌های هفتم و هشتم هجری، غزل راهِ اوج می‌پیمود و در اواخر سدهٔ … حافظ دوباره در این دوران از دیو و اهرمن و زاغ و زغن سخن راند و یک سال بعد با «خبر … عجیب‌ترین ابیاتِ حافظ مواردی است که وی به چهره‌های دروغینِ اقتدار در مذهبِ حکومتی حمله می‌کند.

مجموعه داستان‌های مولانا

هشت. سال. تو. را. در. فراق. گذاشتم. اما. هنوز. از. خامی. و. ناپخته. بودن. تو. کاسته. نشده … او دشمن شده بود و دعا میکرد دروغ های این مرد رسوا شود و دیگران به او چیزی ببخشند تا سیر. شود. … اما رومیان هنوز از شاه رنگ و مصالح نگرفته بودند و از روز اول فقط دیوار را صیقل می … فانی، ناپایدار است و آنچه که باقی و پایدار است خداوند و عالم معناست.

آشنايي با مفاهيم قرآن – Videos | Facebook

649 پس [كاتب] بايد بنويسد و آنكه بدهي بر عهدة اوست املاء [=ديكته] كند و از [دروغ به] … شيوة شناختي به او مي‌نمايد، چه جاي تقليد از مجتهد و مفتي و مراد و مرشد باقي مي‌ماند! … سخني در آيه نيامده است و آنچه عارفان ما دربارة بط [مرغابي] و طاووس و زاغ و خروس، به … با حركت به سوي عرفات در روز هشتم ذيحجه بايد يكسره متمركز و متوجة ذكر خدا شد.

‫آشنايي با مفاهيم قرآن‬ – Facebook

649 پس [كاتب] بايد بنويسد و آنكه بدهي بر عهدة اوست املاء [=ديكته] كند و از [دروغ به] … شيوة شناختي به او مي‌نمايد، چه جاي تقليد از مجتهد و مفتي و مراد و مرشد باقي مي‌ماند! … سخني در آيه نيامده است و آنچه عارفان ما دربارة بط [مرغابي] و طاووس و زاغ و خروس، به … با حركت به سوي عرفات در روز هشتم ذيحجه بايد يكسره متمركز و متوجة ذكر خدا شد.

ايران در هنگام ظهور امام زمان(ع) چگونه خواهد بود؟ – YJC

بنابراين، موقعيت اجتماعي آن روز ايران حركت به سوي حق طلبي و دعوت به آمادگي براي ظهور است. در بستر اين جامعه نيز ياران حضرت شكل مي‌گيرند.

اصل مقاله 523.46 K

و علوم دروغين مانند احكام. نجوم را هم شامل شود. … بر اين اساس استقراگرايان با مشاهده تعداد زيادي زاغ سياه و قوي سفيد، و با. رعايت شرايط سه … تكرار كرده و هر روز گزاره مشاهدتي ديگري به فهرست خود افزود. سرانجام … ها مقاومت نشان دهند و باقي بمانند. ،. ولي.

ﻧﻤﺎد در دﻳﻮان ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻌﺎره ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ. ﻣﺎﻧﺪ. ﺣـﺎل آن … زﻳﺮ ﻧﻌﻠﻴﻦ او ﺧﺎك ﮔﺮدﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻤﺎدي از روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ. دي، اﻣﺮوز و … ﻏﻮل ﻧﻴﺰ در دﻳﻮان ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو، ﻧﻤﺎدي از ﺣﺎﻛﻤﺎن، ﻋﺎﻟﻤﺎن و ﻓﻘﻴﻬﺎن رﻳﺎﻛﺎر و دروﻏـﻴﻦ. ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ … اﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺎﻛﻤﺎن دروﻏﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ: … در ﺷﻌﺮ او، آﻣﺪن زاغ و ﻏﺮاب و ﻧﻮاي آن، ﻧﺸﺎﻧﻲ از آﻣـﺪن ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ.

ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﺎي درس

ﻣﻮﻟﻮي، ﻣﺪّﻋﻴﺎن دروﻏﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻜﻮﻫﺶ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ. ) 4. ﻃﻨﺰ … و زاغ ﺑﺎ ﺧﻮد اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﺮوم و ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮداﻧﻢ ﻓﺮﺟﺎم ﻛﺎر اﻳﺸﺎن ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ از ﻣﺜﻞ اﻳﻦ واﻗﻌﻪ اﻳﻤﻦ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻮد. » 1 … 38. ﻫﻔﺘﻪ ﻳﺎ. 266. روز اﺳﺖ. 2. ) ﺑﺎﻗﻲ. ﻣﺎﻧﺪٔه ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﭘﺲ از. ﺗﺨﻤﻚ. ﮔﺬاري ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ. ﺷﻮد. 3.

An Investigation on Reflection of Realism in Laahuti’s Poetry

اﻳﻦ آﻣﻮزة ادﺑﻲ را، ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺎ ﻣﻲ اﻓﺘﺪ وﺑﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺻـﺎدﻗﺎﻧﻪ. اﺻﻞ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ … :ﻛﻨﺪ. در ﻏﻢ آﺷﻴﺎﻧﻪ ﭘﻴﺮ ﺷﺪم. ﺑﺎﻗﻲ از ﻫﺴﺘﻲ. ام، ﻫﻤﺎن ﻧﺎﻣﻲ اﺳﺖ. ﻣﺮدم از ﻏﺼﻪ اﻳﻦ ﭼﻪ اﻳﺎﻣﻲ اﺳﺖ؟ ﻣﻦ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺣﻴﺎت ﺳﻴﺮ ﺷﺪم.

چشمه علوم(رهيافتي بر شخصيت‌شناسي، سيره‌شناسي و …

از جمله آفات ايمان، دروغ است كه چون موريانه‏اي، جوهره ايمان را در خود فرو خواهد كشيد. … عندليب سيرت، اگر با زاغ نَفْس، هم‏نَفَس باشد، و به ويرانه، با جغدِ عُجب همنشين شود، مردارخوارِ تالاب بي‏خردي گردد. … نگردد؛ چون خشم گيرد، از مرز حق و حقيقت خارج نشود، و به روز توانايي و قدرت، تعدّي و تجاوز نكند. … آخرت، خانه باقي و دنيا، خانه فاني است.

شناسنامه فارسی – پژوهش‌های ادبی – دانشگاه تربیت مدرس

این عالم برپاست باقی خواهد ماند و رهنمزای شزعرا و. نویسندگان خواه. د بود … مثال کنشهای رفتن برادران به سوی پدر، گذشتن یزك روز از آن و چگزونگی رفزتن و … و پیراهنش را ]آغشته[ به خونى دروغین آوردند … اپيزود هشتم )آيات. 101 … زاغی را تعریف می.

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ و ﺳﻨﺪﺑﺎدﻧﺎﻣﻪ

ي دﻳﮕﺮ ﻛﺘﺎب، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻣﺜﻞ دوﺳﺘﻲ ﻛﺒﻮﺗﺮ و زاغ و ﻣﻮش و ﻻك. ﭘﺸﺖ … ﺑﻴﻨﺪ و ﺷﺎﻫﺰاده ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ وي ﻫﻔﺖ روز ﺳﻜﻮت اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻲ … ﺛﻨﺎي ﭼﻬﺮه دروﻏﻴﻦ ﺷﺎﻫﺎن ﺑﭙﺮدازد. … ﻧﻈﺮان ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻘﻠﺪي ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺮا … ﻛﻨﻴﺰ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ. ﻣﺎﻧﺪ. ﻫﻢ. ﭼﻨﻴﻦ در اﺑﺘﺪاي ﺳﻜﻮت ﺷﺎﻫﺰاده وﻗﺘﻲ وي را ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻓﺮا ﻣﻲ. ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ از وي.

مجله سی روز – Telegram

بررسي عملكرد هشت سال استانداران دولت آقاي احمدي نژاد در استان اردبيل

فرازهايي از تاريخ پيامبر اسلام – پایگاه اطلاع رسانی حضرت …

قطعنامه روز « مني » … ولي لحظه ورود آگاه شدند ، كه گزارش دروغ بوده و شدت عمل و فشار قريش نسبت به مسلمانان هنوز باقي است . … در آن روز ، پيامبر گرامي حامي و مدافعي را از دست داد ، كه از سن هشت سالگي تا آن روز كه پنجاه سال از عمر … هشام مي گويد : وحشي در پايان عمر بسان زاغ سياهي بود ، كه پيوسته بر اثر شرابخواري مورد تنفر مسلمانان …

مجموعه مقالات همایش شاهنامه و پژوهش های آیینی – قطب علمی …

و ﺗﺪﺑﯿﺮ او ﺑﺮاي ﺑﻪ دام. اﻓﮑﻨﺪن و ﮐﺸﺘﻦ رﺳﺘﻢ در ﺑﺎب ﻫﺸﺖ از. ﮐﻠﯿﻠﻪ و دﻣﻨﻪ. ﺑﺎ ﻋﻨﻮان: «. ﺑﻮف و زاغ. » و ﻫﻢ. ﭼﻨﯿﻦ. « … ﻧﻮﯾﺲ ﺑﺎﻗﯽ. ﻣﺎﻧﺪه از. ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺮﺟﻤﻪ. ﺑﻨﺪاري. در دﻫﻪ. ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻬﺪه ﺑﺮاي ﺗﺼﺤﯿﺢ … دﺷﻤﻦ دروغ. ﮔﻮﯾﯽ و ﭘﯿﻤﺎن. ﺷﮑﻨﯽ اﺳﺖ. زا،. اﯾﻦ ﺟﻬﺖ او ﺧﺪاي ﺗﺤﮑﯿﻢ. ﮐﻨﻨﺪة ﻋﻬﺪﻫﺎ. ي آدﻣﯿﺎن اﺳﺖ (ﻫﻤﺎن. 95. ) … ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در آﺧﺮﯾﻦ روز ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮاي داوري ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و آن روز ﭘﯿﺮوز …

ÃZŒ¿Z»€¯ ¥ Z »

»بردیای دروغین« است، و من این ها را می خواندم. و شــاهنامهدر ضمن در … كــه در برابر »جمال. او دم طــاووس به پــر زاغ مانســتی« از دیگر … درصد( دو راه حل باقی گذاشت و آن این بود كه. مهاراجه ها و نواب ها ) … هشــت روز بعد هیتلر با وقاحــت اعالم كرد كه. سربازان لهستان …

ﺳﺮﺑﺎﺯﻱ ﺯﻛﺎﺕ ﻋﻤﺮ ﻳﻚ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﭘﺎﺩﮔﺎﻥ ﻋﺠﺐ ﺷﻴﺮ – آجا

ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﻣﺪﻋﻴــﺎﻥ ﺩﺭﻭﻏﻴــﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸــﺮ ﻭ. ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳــﻲ، ﺍﺯ … ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳــﺖ، ﺍﻳﻨﻚ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﻭ ﺷﻤﺎﺳﺖ. ﺍﻣﺎﻧﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ … ﺑﺎ ﭼﺸــﻤﺎﻥ ﺑﻴﺪﺍﺭ، ﻫﺸﺖ ﺳــﺎﻝ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ. ﮔﺬﺍﺷــﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﻢ … ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻏﻴﻮﺭ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﻫﺸﻴﺎﺭ. ﻭ ﺧﺪﻭﻡ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪﻱ … ﺧﻮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺯﺍﻍ ﺳــﻴﺎﻫﻰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﺳــﺘﻪ ﻣﻮﺭﺩ.

دانلود

با اينكه بين او و يعقوب بيش از 18 روز راه فاصله نبود يعقوب از وي اطالعي نداشت. پس چرا … چيزي كه قطعي و مسلم است شيعه هيچ وقت چنين سخني را نگفته و اين يك دروغ بزرگ … آثار زيادي در روح او باقي مي گذارد كه در اين دنيا خيلي … تا اينكه خداوند زاغي را به آنجا فرستاد. … آستان موال بوسه زند و بعد از هشت ماه دوري از وطن، به سوي ايران.

ﻧﺎدر اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ي »ﻫﺎ ﻛﻼغ » ﺧﻮاﻧﺸﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ از داﺳ

روز ﺑﻌﺪ، ﺳﻲ ﻣﺮغ ﺑﺰرگ ﺗﻴﺰﭘﺮ، در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ، ﺑﻪ ﺳﻮي روﺳﺘﺎ روي آوردﻧﺪ و ﻛـﻼغ. ﻫـﺎ ﺑـﺎ. دﻳﺪن ﺳﺎﻳﻪ … ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﺑـﺰرگ روي دﻳـﻮار ﺑـﺎغ. ﻫـﺎ ﻧﺸـﺴﺘﻨﺪ و ﻣـﺎﺟﺮاي. دروغ. ﻫﺎي ﻛﻼغ. ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﺳﺮو و. ﭼﻨﺎرِ ﻧﻴﻤﻪ … ﺳﺎل ﺑﺎﻗﻲ. ﻣﺎﻧﺪه. ﺳﺎل. 79. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ را داﺷﺘﻪ. اﺳﺖ. 100(. درﺻﺪ. ) و ﺳﺎل. 80. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن. ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب … ﻫﺸﺖ دﺳﺘﻪ. ي ﻋﻤﺪه. :ي. ﺟﺎﻧﻮران، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﮔﻴﺎﻫﺎن،. ﺧﻮراﻛﻲ. ﻫﺎ، آﺳﻤﺎﻧﻲ. ﻫﺎ، آب، و زﻣﻴﻨﻲ.

جستجو – دفتر

كار خير موقعيت انسان را تثبيت مي‌كند تا در روز خطر نلغزد / دفتر … و قبل از تحليل حرمت همچنان باقي است؛ يک قسمت از آن هم حرمت ابدي است که نُه طلاقه است. … أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم ﴿ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغي‏ (17) لَقَدْ رَأي‏ …

Untitled – جشنواره نقد کتاب

84. 2. … ﻣﻦ‌ﺩﺭﺁﺭﻱ ﻓﻴﻠﻢ‌ﻫﺎﻱ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻔﻜﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﻴﺎﻥ ﭼﻨﺎﻥ ﺩﺭﻭﻏﻴﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲ‌ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ … ﮔﺮﻩ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﻭﺯ ﻓﺮﺻﺖ ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺭﺩ. … ﻫﻤﺎﻱ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ»/ 1 ﻧﺴﺨﻪ: «ﻛﻪ ﺯ ﺯﺍﻍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ»/ 5 ﻧﺴﺨﻪ: «ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﺁﺛـﺎﺭ»/ ﻭ 6 ﺷـﻜﻞ ﺩﻳﮕـﺮ ﻛـﻪ‌.

مجله ادب فارسی بهار 90 – دانشگاه تهران

و اﻛﺜﺮ اﻳﺸﺎن در آن روز ﺑﺨﻤﺮ ﺧﻮردن وﻟـﻮع ﻧﻤﻮدﻧـﺪى و ﺑﻠﻬـﻮ و ﺗﻤﺎﺷـﺎ ﺗﻈـﺎﻫﺮ. ﻛﺮدﻧﺪى و ﺑﺪان … ﻧﻄﻔﻪ ﻛﻴﻮﻣﺮث ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ در ﭘﺎﻳﺎن ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎل ﮔﻴـﺎه رﻳـﻮاس از. ﻧﻄﻔﻪ ﻛﻴﻮﻣﺮث … اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ اﻳﺮﻟﻨﺪ اﺳﺖ و در ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻣﻴﻼدي ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ در آﻣﺪ ه اﺳﺖ … در ﺗﺮﺟﻤﻪ دﻳﮕﺮي از دﺧﺘﺮ ﺳﺮوان اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻴﺎن زاغ و ﺷﺎﻫﻴﻦ در ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﻣـﺎ … اش را ﻓﺮﻳﺒـﻲ ﭘـﻮچ، اﻃﺮاﻓﻴـﺎﻧﺶ را دروﻏـﻴﻦ و ﺧـﻮد را.

ﻛﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﻲ ﺳﺎﻛﻮ

ﻗﺪﻣﺖ ﭼﺎپ ﺑﺎ ﺣﺮوف و ﻧﻘﻮش و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎﺳﻤﻪ اي ﭼﻮﺑﻲ ﻳﺎ ﻓﻠﺰي در ﭼﻴﻦ و ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﺳﺪه ﻫﺸﺘﻢ ﻣﻴﻼدي و ﺣﺘﻲ ﭘﻴﺶ از آن … ﻳﻜﻲ از ﻧﺸﺮﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ داﺷﺖ روز … ﻧﻮاﺣﻲ ارﻣﻨﻲ ﻧﺸﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺎﻗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﻮاه اﻳﻦ اﻣﺮﻧﺪ ﻛﻪ ارﻣﻨﻴﺎن داراي ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از داﻧﺶ رﻳﺎﺿﻲ … اﻛﻨﻮن ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺮان ﺗﺮﻛﻴﻪ در ﻓﻦ اﺷﺎﻋﻪ دروغ و ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺎدي و ﺗﺒﺤﺮ ﺑﺪﺳﺖ آورده اﻧﺪ … در ﺑـﺎره ﭘﻴﺸـﮕﻮﻳﻲ زاغ.

هشت سوره از قرآن (1) – معارف گیاهی – قائمیه

نماز حاجت در روز جمعه از حضرت امام رضاعلیه السلام . … هشت دعا از دعاهای هر روز … نعمتهای پروردگارتان را دروغ می پندارید الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ کَالْفَخَّارِاوَخَلَقَ الْجآنَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ … و ارجمند پروردگارت باقی می ماند فَبِأَیِّ الآءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ ا یَسْأَلُهُ مَنْ فِی السَّماواتِ … دستان ناشناخته و خودفروخته فقط سیاهی زاغ و زغن را دیده اند و به همان بسنده کرده اند …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر